Vetenskapsrådet (vr.se). Vetenskapsrådet har tagit beslut om att stödja svenska forskningsinfrastrukturer med cirka 4 miljarder kronor. Det handlar om finansiering som sträcker sig uppemot åtta år framåt. Max IV, datorinfrastrukturen SNIC och databaser inom samhällsvetenskap och hälsa är några av de infrastrukturer som finansieras.

– För att skapa bra förutsättningar för svensk forskning behövs långsiktiga satsningar på forskningsinfrastruktur, säger Björn Halleröd, huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet.

De beslut som tagits innebär att den enskilt största svenska infrastrukturen, MAX IV, ges stabila villkor. Finansieringen av SNIC betyder att svensk forskning garanteras dataresurser som är nödvändiga för att möta de snabbt ökade behoven av beräkningskapacitet och analyser av stora datamängder.

Andra stora satsningar handlar till exempel om att bygga upp en ny organisation för biobanker och att samordna och skapa stabila förutsättningar för viktiga databaser inom samhällsvetenskap och medicin. Samtliga satsningar görs i samarbete med de svenska universiteten, som bidrar med betydande medfinansiering.

Den nya modell för att prioritera forskningsinfrastruktur som Vetenskapsrådet tillämpar innebär att utlysningar bara görs vartannat år, och att de är baserade på en behovsinventering.

– Trots en ansträngd finansiell situation har vi därmed kunnat förverkliga långsiktiga satsningar på forskningsinfrastruktur tillsammans med de svenska universiteten, säger Björn Halleröd.

Läs mer om vilka forskningsinfrastrukturer som nu beviljas medel